Przedsmaczek naszej imponującej galerii

027.jpg 031.jpg 072.jpg 033.jpg 1615835104453.jpg 010.jpg 035.jpg 037.jpg 060.jpg 021.jpg
baner5.gif

STATUT


Statut Przedszkola Niepublicznego w Brodnicy.

Plik w formacie pdf:   STATUT.pdf

 

 

 

Zarządzenie nr 1/2021

Organu prowadzącego Przedszkole Niepubliczne Tęgowska Barbara z siedzibą w Brodnicy

z dnia 22 września 2021 r.

w sprawie przyjęcia statutu przedszkola

 

 

Działając jako organ prowadzący Przedszkole Niepubliczne Barbara Tęgowska z siedzibą w Brodnicy zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Wprowadzam do stosowania statut Przedszkola Niepublicznego Tęgowska Barbara w Brodnicy w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2. Obowiązujący dotychczas statut Przedszkola uchylam w całości.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik

do Zarządzenia nr 1

z dnia 22 września 2021r.

w sprawie przyjęcia statutu przedszkola

 

 

 

Statut Przedszkola Niepublicznego Tęgowska Barbara w Brodnicy

 

 

Rozdział 1.

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Nazwa przedszkola brzmi: Przedszkole Niepubliczne Tęgowska Barbara w Brodnicy.

2. Nazwa przedszkola jest używana w pełnym brzmieniu.

3. Siedzibą przedszkola jest budynek przy ul. Kamionka 16 w Brodnicy.

4. Przedszkole jest przedszkolem niepublicznym.

5. Organem prowadzącym przedszkole jest Barbara Tęgowska zamieszkała w Brodnicy,
ul. Ks. Kujota 26, która pełni jednocześnie funkcję dyrektora przedszkola.

§ 2. Przedszkole używa pieczęci o treści:

1) Przedszkole Niepubliczne ul. Kamionka 16 87-300 Brodnica NIP: 874-124-55-84
REGON: 340469765;

2) Przedszkole Niepubliczne w Brodnicy Tęgowska Barbara ul. Kamionka 16, 87-300 Brodnica NIP: 874-124-55-84, REGON: 341314361.

 

Rozdział 2.

Cele i zadania przedszkola oraz sposób realizacji zadań

§ 3. Celem przedszkola jest:

1) wsparcie całościowego rozwoju dziecka poprzez proces opieki, wychowania i nauczania - uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenia doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna;

2) wsparcie dziecka w osiągnięciu dojrzałości do podjęcia nauki na pierwszym etapie 3 edukacyjnym.

§ 4. Zadania przedszkola:

1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;

2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;

3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;

4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;

5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;

6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;

7) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;

8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;

9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;

10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;

11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;

12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;

13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;

14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;

15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;

16) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i 4 języka mniejszości narodowej lub etnicznej;

17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur;

18) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie dotyczy dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone oraz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione wyżej rodzaje niepełnosprawności, oraz jeżeli z indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego wynika brak możliwości realizacji przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka.

§ 5. Przedszkole realizuje swoje zadania głównie poprzez:

1) organizowanie zajęć wspierających rozwój dziecka z wykorzystaniem każdej sytuacji i momentu pobytu dziecka w przedszkolu, czyli tzw. zajęcia kierowane i niekierowane, ze szczególnym zwróceniem uwagi na doświadczenia dzieci płynące z organizacji pracy przedszkola jak czas spożywania posiłków, czas przeznaczony na odpoczynek i charakter tego odpoczynku, uroczystości przedszkolne, wycieczki, ale i ubieranie, rozbieranie i samodzielna zabawa;

2) realizację przedstawionych w podstawie programowej naturalnych obszarów rozwoju dziecka wskazujących na konieczność uszanowania typowych dla tego okresu potrzeb rozwojowych, których spełnieniem jest dobrze zorganizowana zabawa, zarówno w budynku przedszkola, jak i na świeżym powietrzu. Naturalna zabawa dziecka wiąże się z doskonaleniem motoryki i zaspokojeniem potrzeby ruchu, dlatego organizacja zajęć na świeżym powietrzu jest w przedszkolu elementem codziennej pracy z dzieckiem w każdej grupie wiekowej;

3) organizację przez nauczycieli zajęć kierowanych, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości dzieci, ich oczekiwań poznawczych i potrzeb wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy:

a) nauczyciele wykorzystują każdą naturalnie pojawiającą się sytuację edukacyjną prowadzącą do osiągnięcia dojrzałości szkolnej,

b) sytuacje edukacyjne wywołane np. oczekiwaniem poznania liter skutkują zabawami w ich rozpoznawaniu,

c) nauczyciele, jeżeli dzieci w sposób naturalny są zainteresowane zabawami prowadzącymi do ćwiczeń czynności złożonych, takich jak liczenie, czytanie, a nawet pisanie - przygotowuje dzieci do wykonywania tychże czynności zgodnie z fizjologią i naturą pojawiania się tychże procesów;

4) troskę, aby przedszkole było miejscem, w którym poprzez zabawę dziecko poznaje alfabet liter drukowanych. Zabawa rozwija w dziecku oczekiwania poznawcze w tym zakresie i jest najlepszym rozwiązaniem metodycznym, które sprzyja jego rozwojowi. Zabawy przygotowujące do nauki pisania liter prowadzone są jedynie do optymalizacji napięcia mięśniowego, ćwiczeń planowania ruchu przy kreśleniu znaków o charakterze literopodobnym, ćwiczeń czytania liniatury, wodzenia po śladzie i zapisu wybranego znaku graficznego. W pobytu w przedszkolu przygotowuje się do nauki czytania i pisania oraz uczestniczy w procesie alfabetyzacji;

5) prowadzenie przez nauczycieli diagnozy, obserwacji dzieci i twórczej organizacji przestrzeni ich rozwoju, włączając do zabaw i doświadczeń przedszkolnych potencjał tkwiący w dzieciach oraz ich zaciekawienie elementami otoczenia;

6) udzielanie pomocy dzieciom w rozumieniu szybko zmieniającego się otoczenia;

7) organizację zabawy, nauki i wypoczynku w oparciu o na rytm dnia, czyli powtarzających się systematycznie fazach, które pozwalają dziecku na stopniowe zrozumienie pojęcia czasu i organizacji oraz dają poczucie bezpieczeństwa i spokoju, zapewniając mu zdrowy rozwój.

Wypełnianie czasu pobytu dziecka w przedszkolu zabawą, która pod okiem specjalistów tworzy pole doświadczeń rozwojowych budujących dojrzałość szkolną.

Nauczyciele zwracają uwagę na konieczność tworzenia stosownych nawyków ruchowych u dzieci, które będą niezbędne, aby rozpocząć naukę w szkole, a także na rolę poznawania wielozmysłowego. Szczególne znaczenie dla budowy dojrzałości szkolnej mają zajęcia rytmiki, które prowadzone są w każdej grupie wiekowej oraz gimnastyki, ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń zapobiegających wadom postawy;

8) systematyczne informowanie przez nauczycieli rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka, zachęcanie ich do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz opracowywanie diagnozy dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają rozpocząć naukę w szkole;

9) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym jest włączone w różne działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego i odbywa się przede wszystkim w formie zabawy. Dzieci mają stworzone warunki umożliwiające im osłuchanie się z językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego, np. poprzez kierowanie do dzieci bardzo prostych poleceń w języku obcym w toku różnych zajęć i zabaw, wspólną lekturę książeczek dla dzieci w języku obcym, włączanie do zajęć rymowanek, prostych wierszyków, piosenek oraz materiałów audiowizualnych w języku obcym. Nauczyciel prowadzący zajęcia z dziećmi wykorzystuje naturalne sytuacje wynikające ze swobodnej zabawy dzieci, aby powtórzyć lub zastosować w dalszej zabawie poznane przez dzieci słowa lub zwroty. Wybór języka obcego nowożytnego, do posługiwania się którym będą przygotowywane dzieci uczęszczające do przedszkola uwzględnia język nowożytny jaki jest nauczany w szkołach podstawowych na terenie danej Gminy Miasta Brodnica;

10) aranżację przestrzeni, która wpływa na aktywność wychowanków. Zorganizowane są stałe i czasowe kąciki zainteresowań. Stałe kąciki to: czytelniczy, konstrukcyjny, artystyczny, przyrodniczy, czasowe są związane z realizowaną tematyką, świętami okolicznościowymi, specyfiką pracy przedszkola;

11) uwzględnianie w urządzeniu przestrzeni przedszkola zabawek i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w motywowaniu dzieci do podejmowania samodzielnego działania, odkrywaniu zjawisk oraz zachodzących procesów, utrwalaniu zdobytej wiedzy i umiejętności, inspirowaniu do prowadzenia własnych eksperymentów, ze wskazaniem, że każde dziecko ma możliwość korzystania z nich bez nieuzasadnionych ograniczeń czasowych;

12) uwzględnieniu w przestrzeni w przedszkola odpowiednio wyposażonych miejsc przeznaczonych na odpoczynek dzieci (leżak, materac, mata, poduszka), w tym także w elementy wyposażenia odpowiednie dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych; 13) estetyczne dostosowanie aranżacji wnętrz, które zapewniają celebrowanie posiłków (kulturalne, spokojne ich spożywanie połączone z nauką posługiwania się sztućcami), a także możliwość wybierania potraw przez dzieci (walory odżywcze i zdrowotne produktów), a nawet ich komponowania;

14) aranżację wnętrz umożliwiającą dzieciom podejmowanie prac porządkowych np. po i przed posiłkami, po zakończonej zabawie, przed wyjściem na spacer.

§ 6. Przedszkole udziela dzieciom w przedszkolu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
polegającej na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie w przedszkolu, w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym.

§ 7. Do przedszkola przyjmowane są także dzieci posiadające orzeczenie do kształcenia
specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, którym przedszkole organizuje kształcenie, wychowanie i opiekę polegająca na stosowaniu specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w sposób i na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust.19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

§ 8. 1.Przedszkole udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli specjalistów, a także w formie:

1) zajęć rozwijających uzdolnienia;

2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęcia o charakterze terapeutycznym;

3) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;

4) porad i konsultacji.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana we współpracy z:

1) rodzicami uczniów;

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym z poradniami specjalistycznymi;

3) placówkami doskonalenia nauczycieli;

4) innymi przedszkolami, placówkami;

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

4. Wychowawcy grup przedszkolnych udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej w ramach bieżącej pracy z dzieckiem, oceniają efektywność udzielanej pomocy i formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania dziecka.

5. W przypadku, gdy z wniosków, o których mowa w pkt. 1 nie następuje poprawa funkcjonowania dziecka w przedszkolu, rodzice na sugestię nauczyciela lub dyrektora przedszkola występuje do publicznej poradni z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu dziecka.

§ 9. 1. W celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, dyrektor przedszkola organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

2. Podstawą organizacji wspomagania rozwoju dziecka jest wniosek rodziców dziecka oraz opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydana przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym w poradni specjalistycznej.

3. Przedszkole organizuje wczesne wspomagania rozwoju podejmując następujące czynności:

1) powołanie w terminie tygodnia od złożenia wniosku zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w skład którego wchodzą: pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, psycholog, logopeda. W skład zespołu, w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny, mogą wchodzić również inni niż wymienieni specjaliści;

2) określenie zadań zespołu, który w terminie tygodnia od dnia powołania:

a) ustali i przedstawi do zatwierdzenie dyrektorowi i uzgodnione z rodzicami, na podstawie diagnozy poziomu funkcjonowania dziecka zawartej w opinii, kierunki i harmonogram działań podejmowanych w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka,

b) nawiąże współpracę z – jeżeli dziecko nie jest dzieckiem uczęszczającym do „przedszkola” z innym przedszkolem, do którego uczęszcza dziecko, lub innymi podmiotami, w których dziecko jest objęte oddziaływaniami terapeutycznymi, podmiotem leczniczym w celu zdiagnozowania potrzeb dziecka wynikających z jego niepełnosprawności, zapewnienia mu wsparcia medycznorehabilitacyjnego i zalecanych wyrobów medycznych oraz porad i konsultacji dotyczących wspomagania rozwoju dziecka, ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku i jego rodzinie pomocy, stosownie do ich potrzeb,

c) opracuje i realizuje z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu oraz koordynowania działań osób prowadzących zajęcia z dzieckiem;

d) oceniania postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym identyfikuje i eliminuje bariery i ograniczenia w środowisku utrudniających jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym;

e) analizuje skuteczność pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w programie, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania,

3) wyznaczenie przez dyrektora przedszkola koordynatora realizacji programu wspomagania dziecka, jeżeli tej roli nie pełni dyrektor,

4) wskazanie miejsca tj. pomieszczeń na terenie przedszkola realizacji wczesnego wspomagania rozwoju oraz wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć.

W przypadku dziecka do lat 3 wczesne wspomaganie będzie mogło być realizowane w domu rodzinnym dziecka,

5) określenie przez dyrektora przedszkola miesięcznej liczby godzin wczesnego wspomagania rozwoju (od 4 do 8 godzin), w tym liczba godzin współpracy z rodzicami. W celu rozwijania kompetencji społecznych i komunikacyjnych przygotowujących dziecko do funkcjonowania w życiu społecznym zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone w grupie, z udziałem rodzin dzieci lub innych dzieci objętych wczesnym wspomaganiem. Liczba dzieci w grupie nie może przekraczać 3 dzieci,

6) określenie sposobu i rodzaju dokumentacji prowadzonych działań,

7) ustalenie form współpracy z rodzicami.

4. W celu prawidłowej realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przedszkole zapewnia wyposażenie w wymagany sprzęt specjalistyczny i pomoce dydaktyczne oraz zatrudnia kadrę posiadającą kwalifikacje do prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.

 

Rozdział 3.

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi

§ 10. 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań dostoswanych do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, w szczególności:

1) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nauczyciela i pomocy nauczyciela nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola;

2) zapewnia dzieciom bezpieczeństwo, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym;

3) stosuje w swoich działaniach przepisy bhp o p.poż.

2. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu i w trakcie zajęć poza terenem przedszkola, spacerów i wycieczek bezpośredni nadzór nad dziećmi sprawuje nauczyciel, który w zakresie swoich obowiązków musi zapewnić opiekę wszystkim powierzonym mu dzieciom. Nauczycielowi musi towarzyszyć pomoc nauczyciela.

3. Obowiązek i odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu i poza jego terenem spoczywa na wszystkich pracownikach przedszkola niezależnie od przydzielonych zadań.

4. Wszystkie zauważone sytuacje związane z nieprawidłowościami wynikającymi ze sprawowanej opieki nad dziećmi, w tym związanymi z zagrożeniem bezpieczeństwa dzieci, opiekujący się dziećmi nauczyciele i pozostali pracownicy przedszkola są zobowiązani zgłaszać do dyrektora przedszkola.

5. Pracownicy przedszkola nie stosują wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich poza nagłymi przypadkami ratującymi życie dziecka oraz wynikającymi z konieczności udzielenia dziecku pierwszej pomocy.

6. W przypadku powiadomienia przez rodzica o wystąpieniu u dziecka wszawicy lub choroby zakaźnej np. świerzbu lub innej, dyrektor ma prawo, bez konsultacji z rodzicami, podjąć decyzję o badaniu pozostałych dzieci w grupach przez pracownika opieki zdrowotnej NZOZ „Mój lekarz” w Brodnicy, w celu zapewnienia w przedszkolu higienicznych warunków i zapobieganiu epidemii.

Rozdział 4.

Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

§ 11. 1. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców lub osoby pełnoletnie, pisemnie upoważnione przez rodziców.

2. Obowiązkiem osoby przyprowadzającej dziecko do przedszkola jest przekazanie dziecka bezpośrednio nauczycielowi lub pracownikowi dyżurującemu w szatni.

3. Dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola od godz. 6.00 do 8,30. Późniejsze przeprowadzanie dziecka powinno być poprzedzone informacją telefoniczną.

4. Dziecko powinno być odebrane z przedszkola do godz. 17,00 przez rodziców lub pisemnie upoważnioną osobę pełnoletnią.

5. Rodzic lub osoba upoważniona do odbioru dziecka będąca w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub narkotyków nie będzie mogła odebrać dziecka.

6. W przypadku nieodebrania dziecka do godziny 17,15, nauczyciel niezwłocznie powiadamia rodziców lub osobę upoważnioną do odbioru dziecka oraz dyrektora przedszkola o zaistniałym fakcie oraz zapewnia opiekę do czasu przybycia rodziców lub osoby upoważnionej do odbioru dziecka.

7. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z rodzicami lub osobą upoważnioną do odbioru dziecka, nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola i oczekuje z dzieckiem 60 minut. Po upływie tego czasu przedszkole powiadamia Powiatową Komendę Policji w Brodnicy o niemożności skontaktowania się z rodzicami.

8. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z nich musi być potwierdzone stosownymi dokumentami.

Rozdział 5.

Formy współdziałania z rodzicami

§ 12.1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w celu skutecznego oddziaływania edukacyjnego i wychowawczego na dziecko oraz określania drogi jego indywidualnego rozwoju.

2. Formy współdziałania to:

1) zebrania grupowe;

2) kontakty indywidualne z dyrektorem i nauczycielami;

3) zajęcia otwarte;

4) spotkania ze specjalistami np. psycholog, logopeda, pedagog, lekarz itp.;

5) imprezy i uroczystości przedszkolne połączone z prezentacją umiejętności artystycznych dzieci;

6) warsztaty dla rodziców;

7) gazetki informacyjne dla rodziców;

8) spotkania integracyjne, festyny;

9) inne formy.

§ 13. Rodzice mają prawo do:

1) wychowywania swoich dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji społecznej czy materialnej;

2) znajomości założeń i zadań wynikających z realizacji programu wychowania przedszkolnego w danym oddziale;

3) uzyskiwania od nauczyciela rzetelnej informacji na temat rozwoju swojego dziecka, postępów edukacyjnych, wychowawczych, prezentowanych postaw społecznych;

4) wyrażania i przekazywania dyrektorowi przedszkola i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola;

5) uzyskiwania od nauczycieli porad i wskazówek odnośnie do przyczyn trudności wychowawczych i sposobów udzielania dziecku wsparcia;

6) otrzymania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej zgodnej z ich potrzebami w miarę możliwości przedszkola;

7) wzbogacania ceremoniału i zwyczajów przedszkola w oparciu o tradycje środowiska i regionu;

8) udziału we wspólnych spotkaniach z okazji uroczystości przedszkolnych.

§ 14. Rodzice mają obowiązek:

1) przestrzegać postanowienia niniejszego statutu przedszkola;

2) ściśle współpracować z nauczycielami pracującymi w grupie w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i ustalania drogi indywidualnego rozwoju;

3) przyprowadzać i odbierać dziecko z przedszkola lub pisemnie upoważnioną przez nich osobę pełnoletnią (zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo) w godzinach funkcjonowania przedszkola – wymagane jest pisemne upoważnienie z podpisem rodzica; upoważnienie rodzic składa u nauczyciela prowadzące grupę; osoba upoważniona zobowiązana jest okazać przy odbiorze dziecka dowód tożsamości; rodzice przejmują pełną odpowiedzialność za życie i bezpieczeństwo dziecka odbieranego przez upoważnioną przez siebie osobę;

4) przyprowadzać do przedszkola wyłącznie zdrowe dzieci jak również przedstawiać na prośbę dyrektora lub nauczyciela zaświadczenie lekarskie potwierdzające, iż dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do przedszkola;

5) informować o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu oraz niezwłocznie informować o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych a także zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje dziecka zarówno fizyczne jak i psychiczne;

6) powiadamiać dyrektora przedszkola lub wychowawcę grupy o nieobecności dziecka w przedszkolu w przypadku okresu dłuższego niż 3 dni;

7) uczestniczyć w zebraniach i innych formach współdziałania przedszkola i rodziny dziecka mających na celu właściwy przepływ informacji oraz wypracowanie wspólnych działań edukacyjnych i wychowawczych;

8) na bieżąco informować nauczyciela o zmianach adresu zamieszkania, telefonu komórkowego;

9) śledzić na bieżąco informacje zamieszczane na tablicy ogłoszeń;

10) terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu, zgodnie z umową cywilnoprawną zawartą z dyrektorem przedszkola;

11) zaopatrzyć dziecko w odpowiednie ubranie i obuwie umożliwiające dziecku komfort i bezpieczeństwo w trakcie zabawy, nauki i pracy, codzienny pobyt na świeżym powietrzu, niezależnie od warunków pogodowych;

12) odbierać dziecko w godzinach funkcjonowania przedszkola.

§ 15. W przedszkolu nie działa rada rodziców. Reprezentację rodziców w kontaktach z dyrektorem stanowi troje rodziców wybranych w zebraniu rodziców danej grupy. Spotkania „trójek” rodziców z dyrektorem mogą być protokołowana na wniosek dyrektora.

§ 16. 1. Spotkania dyrektora z rodzicami odbywają się w miarę potrzeb na wniosek dyrektora lub z inicjatywy rodziców.

2. Informacja o planowanym spotkaniu z rodzicami lub rodziców z dyrektorem winna być przekazana zainteresowanym w czasie umożliwiającym odbycie spotkania, nie później jednak niż 3 dni przed spotkaniem.

Rozdział 6

Organy przedszkola

§ 17. Organami przedszkola są:

1) dyrektor przedszkola;

2) rada pedagogiczna.

§ 18.1. Do zadań dyrektor a przedszkola należy:

1) kierowanie bieżącą działalnością przedszkola i reprezentowanie go na zewnątrz;

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego;

3) sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

4) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i higienicznych warunków dzieciom, nauczycielom i pozostałym pracownikom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;

5) realizacja zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka; 6) stwarzanie warunków do awansu zawodowego nauczycieli;

7) ustalanie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu;

8) informowanie dyrektora właściwej szkoły o realizacji przez dziecko 6 letnie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego;

9) ustalanie organizacji przedszkola oraz zmian w organizacji przedszkola, w tym godziny pracy przedszkola, okresy przerw w pracy przedszkola;

10) współpraca z rodzicami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci;

11) wyznaczenie osoby pełniącej obowiązki zastępcy dyrektora na czas jego nieobecności;

12) zarządzanie finansami i majątkiem przedszkola;

13) prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji przedszkola;

14) przyjmowanie oraz skreślanie dziecka z listy uczęszczających do przedszkola, w tym podpisywanie i wypowiadanie umów z rodzicami, zgodnie z zasadami ustalonymi w statucie;

15) podejmowanie decyzji w innych sprawach dotyczących przedszkola nie określone w statucie, w tym m.in. dotyczące współdziała z uczelniami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych, stwarzania warunków do działania w przedszkolu wolontariuszy.

2. Dyrektor przedszkola jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w przedszkolu i z tego tytułu wykonuje w stosunku do pracowników wszystkie czynności wynikające z przepisów prawa pracy.

3. Dyrektor administruje danymi osobowymi, zapewnia ich ochronę zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Dyrektor przygotowuje wniosek do organu dotującego o przyznanie dotacji, sporządza miesięczne informacje o liczbie dzieci oraz sprawozdania z wykorzystania dotacji przekazywanej na prowadzenie przedszkola przez organ dotujący.

5. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go wyznaczona przez niego osoba w zakresie kompetencji udzielonej w pisemnym pełnomocnictwie.

§ 19. 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola. Do jej kompetencji należy:

1) opiniowanie planów pracy przedszkola;

2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;

3) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w celu doskonalenia pracy przedszkola;

4) opiniowanie programów wychowania przedszkolnego, przed ich dopuszczeniem do użytku;

5) ustalanie organizacji planu doskonalenia zawodowego nauczycieli.

2. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.

3. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

4. Zebrania plenarne rady pedagogicznej organizowane są przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z podsumowaniem półrocznej pracy, po zakończeniu rocznych zajęć oraz w miarę bieżących potrzeb.

5. Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej we wszystkich sprawach, które mogłyby naruszyć dobro osobiste dziecka, jego rodziców i pracowników przedszkola.

§ 20. 1. Organy przedszkola współdziałają ze sobą w celu stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju dzieci i podnoszenia jakości pracy przedszkola.

2. Organy przedszkola zapewniają przepływ bieżącej informacji pomiędzy sobą poprzez organizowanie wspólnych posiedzeń i planowanie działań.

§ 21. 1. W przypadku sporu między organami, dyrektor przedszkola organizuje spotkanie wyjaśniające w celu omówienia i wyjaśnienia przedmiotu sporu.

2. Wypracowane na spotkaniu rozwiązanie obowiązuje wszystkie strony i jest ostateczne.

3. W przypadku, jeżeli nie dojdzie do wypracowania rozwiązania, decyzję podejmuje organ prowadzący.

Rozdział 7

Organizacja pracy przedszkola

§ 22.1. Przedszkole jest wielooddziałowe.

2. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział i obejmuje dzieci w zbliżonym wieku. Oddział może mieć nadane imię własne.

3. Możliwa jest organizacja innych grup dziecięcych dobranych według zainteresowań dzieci lub potrzeb ich rodziców, korzystających z dodatkowej oferty opiekuńczej, edukacyjnej, wychowawczej lub rekreacyjnej przedszkola.

4. W okresie wakacyjnym, a także w przypadku dużej absencji dzieci możliwa jest inna organizacja oddziałów przedszkolnych.

5. Liczba oddziałów w danym roku szkolnym zależy od liczby dzieci w przedszkolu i możliwości lokalowych.

§ 23. 1. Rok szkolny w przedszkolu rozpoczyna się 1 września danego roku i kończy się 31 sierpnia kolejnego roku kalendarzowego.

2. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.

3. Przedszkole funkcjonuje codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 6,00 do 17,00 z możliwością wydłużenia czasu pracy przedszkola.

4. W organizacji pracy przedszkola przewidziana jest miesięczna przerwa wakacyjna, w lipcu każdego roku szkolnego. O przerwie wakacyjnej dyrektor informuje rodziców i Gminę Miasta Brodnica.

5. Informację o terminach pracy przedszkola, dziennych rozkładach dnia umieszcza się na tablicy informacyjnej.

6. Minimalny czas pracy oddziału wynosi 5 godzin dziennie.

§ 24. Wczesne wspomaganie rozwoju organizowane jest na terenie przedszkola lub w domu rodzinnym dziecka.

§ 25. Zajęcia organizowane dla dzieci z orzeczeniami do kształcenia specjalnego organizowane są zgodnie ze wskazaniami w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

§ 26. 1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału i realizowanych w nim zadań.

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dyrektor powierza oddział temu samemu nauczycielowi do czasu zakończenia korzystania z wychowania przedszkolnego przez dzieci tego oddziału, chyba że jest to niemożliwe ze względów losowych.

3. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności dzieci oraz oczekiwań rodziców.

4. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel lub nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

§ 27. 1. Praca wychowawcza, opiekuńcza i dydaktyczna prowadzone jest w oparciu o:

1) podstawę programową opracowaną przez ministra właściwego do spraw oświaty;

2) program wychowania przedszkolnego, o który wnioskuje nauczyciel.

2. Zestaw programów wychowania przedszkolnego dopuszcza do użytku dyrektor przedszkola po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

3. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określa dyrektor.

§ 28. 1 Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu trwa 60 minut.

2. Czas prowadzonych w przedszkolu zajęć jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci, z tym że czas prowadzonych w przedszkolu zajęć religii, zajęć rewalidacyjnych wynosi:

1) z dziećmi w wieku 3–4 lat – około 15 minut;

2) z dziećmi w wieku 5–6 lat – około 30 minut.

§ 29. Przedszkole może organizować dla dzieci na wniosek rodziców zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju:

1) zajęcia w ramach wspomagania wczesnego rozwoju dziecka są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną;

2) zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka są organizowane w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu;

3) miejsce prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju ustala dyrektor, mogą być prowadzone w domu rodzinnym dziecka w szczególności, gdy dziecko nie ma ukończonych 3 lat;

4) szczegółową organizację zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju określają odrębne przepisy.

§ 30. W przedszkolu na życzenie rodziców organizuje się naukę religii w grupie dzieci 4, 5 i 6 letnich.

§ 31. Przedszkole może rozszerzać ofertę usług opiekuńczych, edukacyjnych, wychowawczych i rekreacyjnych w zależności od potrzeb środowiska i możliwości organizacyjnych oraz bazowych.

§ 32. Przedszkole współpracuje z:

1) innymi placówkami kulturalno-oświatowymi w celu realizacji wzbogacenia form edukacyjnokulturalnych;

2) innymi instytucjami lokalnymi w celu organizowania działań mających na celu integrację ze społecznością lokalną;

3) instytucjami oświatowymi w Polsce i za granicą takimi jak: przedszkola, szkoły, uczelnie wyższe – dając możliwość wymiany doświadczeń zawodowych oraz tworząc bazę ćwiczeniową dla studentów kierunków pedagogicznych oraz uwzględniając wolontariat jako formę praktyk pedagogicznych.

§ 33. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

1) odpowiednio wyposażone sale zabaw dla dzieci;

2) szatnię przedszkolną;

3) gabinet logopedyczny i psychologiczny;

4) kuchnię z zapleczem;

5) pomieszczenia administracyjne;

6) pomieszczenia socjalne i sanitarne;

7) przedszkolny plac zabaw dla dzieci wyposażony w ekologiczny sprzęt i urządzenia do zabaw.

Rozdział 8.

Zasady odpłatności za pobyt dzieci i korzystanie z wyżywienia

§ 34. Zasady odpłatności i wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu ustala dyrektor.

§ 35. 1. Pobyt dziecka w przedszkolu w grupie do 5 godzin dziennie jest nieodpłatny.

2. Za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie pobierana jest opłata w wysokości i na zasadach ustalonych w umowie o świadczeniu usług zawartej pomiędzy dyrektorem przedszkola i rodzicami lub jednym z rodziców dziecka.

3. Umowa, o której mowa w § 35 i § 36 zawierana jest na rok szkolny.

§ 36. 1. Przedszkole gwarantuje dzieciom możliwość korzystania z trzech posiłków dziennie: śniadania, obiadu i podwieczorku.

2. Zasady korzystania z wyżywienia oraz wysokość opłat za wyżywienie określa umowa z rodzicami.

Rozdział 9.

Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników

§ 37. Zatrudnienie w przedszkolu nauczyciele w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz pozostali pracownicy mają obowiązek kierowania się dobrem dziecka, troską o zdrowie dzieci, postawę moralną i obywatelską kierując się zasadą poszanowaniem godności dziecka.

§ 38. 1. Liczba zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami jest dostosowana do potrzeb przedszkola.

2. Pracownicy, o których mowa w pkt. 2 są zatrudniani na podstawie umowy o pracę w oparciu o przepisy prawa pracy.

3. Wymiar zatrudnienia i wynagrodzenia pracownika niebędącego nauczycielem określa umowa o pracę oraz indywidualny zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień.

4. Wymiar zatrudnienia i wynagrodzenia nauczyciela określa umowa o pracę. Zakres praw i obowiązków nauczycieli określa niniejszy statut.

5. W przedszkolu nie tworzy się Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

6. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku nauczyciela jest posiadanie kwalifikacji określonych w przepisach prawa jak dla nauczycieli przedszkoli publicznych.

§ 39. 1. Nauczyciel ma obowiązek:

1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola; dydaktyczna, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z bezpieczeństwem dzieci w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;

2) wspierać w rozwoju każde dziecko, w tym udzielać pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bieżącej pracy z dzieckiem;

3) dbać o własny rozwój zawodowy;

4) kształcić i wychowywać dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;

5) dbać o kształtowanie postaw moralnych i obywatelskich dzieci zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

2. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel zobowiązany jest do:

1) rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów;

2) określania mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;

3) rozpoznawania przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu przedszkola,

4) podejmowania działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;

5) współpracy z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły lub placówki oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych działań;

6) współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną;

7) planowania i prowadzenia pracy dydaktycznej, opiekuńczej i  wychowawczej w oparciu o diagnozę dziecka i obowiązujące w placówce miesięczne plany pracy i dopuszczone do realizacji programy wychowania w przedszkolu wraz z odpowiedzialnością za ich jakość;

8) prowadzenia i dokumentowania obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci;

9) troski o warsztat pracy poprzez gromadzenie pomocy naukowych oraz estetykę pomieszczeń;

10) informować dyrektora o wszelkich przejawach nieprawidłowości wynikających z obserwacji funkcjonowania dziecka w grupie w celu podjęcia stosownych działań.

3. Nauczyciel przedszkola:

1) odpowiada za wysoką jakość świadczonej pracy;

2) jest zobowiązany otaczać indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków, wspierając jego rozwój psychofizyczny, rozwijając zdolności i zainteresowania, utrzymując ścisły kontakt z ich rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych;

3) odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci przez cały pobyt dziecka w przedszkolu, kształtując w nich czynną postawę wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz innych dzieci;

4) realizuje zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym;

5) jest zobowiązany do rzetelnego wykonywania wszystkich zadań w szczegółowym zakresie obowiązków określonym przez dyrektora przedszkola oraz innych zadań, jeżeli zostały one zlecone przez dyrektora i są związane z prawidłową organizacją pracy przedszkola;

6) współpracuje z innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie zaspakajania potrzeb dzieci.

§ 40. Nauczyciel ma prawo do:

1) dokształcania i doskonalenia zawodowego;

2) realizacji ścieżki awansu zawodowego;

3) ochrony zdrowia;

4) korzystania z literatury, pomocy dydaktycznych dostępnych w przedszkolu;

5) korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych poradni i instytucji;

6) tworzenia i realizacji własnych programów nauczania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

§ 41. 1. W przedszkolu zatrudniani mogą być inni specjaliści, jak: logopeda, psycholog.

2. Do zadań psychologa i pedagoga w przedszkolu należy:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola,

3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym,

5) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.

3. Do zadań logopedy w przedszkolu, należy w szczególności:

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego dzieci

2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów i pozostałymi nauczycielami.

4. Do zadań instruktora i animatora kultury należy:

1) prowadzenie zajęć z rytmiki i tańca dla uczniów;

2) podejmowanie działań pozwalających rozwój uzdolnień dzieci.

§ 42. W przedszkolu zatrudnia się na stanowiskach niepedagogicznych: księgowa, woźnego, kucharkę, pomoc kuchenną, pomoc nauczyciela, zaopatrzeniowca- intendenta. Podstawowymi zadaniami pracowników niebędących nauczycielami jest:

1) dbałość o sprawne działanie przedszkola, utrzymanie ładu i porządku w budynku i jego otoczeniu;

2) dbałości o zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie wszystkich wychowanków przedszkola;

3) współpraca z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci;

4) rzetelne wykonywanie wszystkich zadań zawartych w szczegółowym zakresie obowiązków określonym przez dyrektora przedszkola, którego odpis przechowywany jest w aktach osobowych pracownika, oraz innych zadań, jeżeli zostały one zlecone przez dyrektora i są związane z prawidłową organizacją pracy przedszkola.

 

Rozdział 10.

Prawa i obowiązki dzieci

§ 43. 1. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci w wieku od 3 do 7 lat, z zastrzeżeniem ust. 2-5.

2. Możliwość uczęszczania dziecka do przedszkola rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończyły 3 lata i trwa do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecka kończy 7 lat.

3. Dziecko w wieku 6 lat odbywa w przedszkolu roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku, w którym dziecko kończy 6 lat.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą dyrektora do przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

5. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego może uczęszczać do placówki nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat. Warunkiem uczęszczania do przedszkola jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego odroczenie jego obowiązku szkolnego.

6. Dzieci mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka a w szczególności mają prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczego i wychowawczo-kształcącego, uwzględniającego zasady higieny pracy umysłowej;

2) akceptacji takimi, jakimi są;

3) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej czy zaniedbania ze strony dorosłych;

4) poszanowania godności i własności osobistej;

5) indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju;

6) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy;

7) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania, w tym pomocy, życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie kształcącym i wychowawczym, różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia;

8) pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi i dotkliwymi zdarzeniami.

7. Do obowiązków dziecka należy:

1) zgodne współżycie z rówieśnikami, przestrzeganie zasad i norm ustalonych i obowiązujących w grupie przedszkolnej;

2) dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i rówieśników;

3) każdorazowe zgłaszanie nauczycielowi konieczności oddalenia się poza wyznaczony przez nauczyciela teren zabawy (salę zabaw/plac przedszkolny);

4) informowanie nauczyciela o problemach związanych z samopoczuciem;

5) poszanowanie zabawek, pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego w budynku i przedszkolnym placu zabaw;

6) słuchanie i wykonywanie poleceń nauczyciela a także odnoszenie się z szacunkiem do wszystkich pracowników przedszkola.

§ 44. Przyjęcie dziecka do przedszkola następuje na podstawie umowy cywilno-prawnej o świadczeniu usług, zawartej pomiędzy stronami tj. rodzicami lub jednym z rodziców dziecka a dyrektorem przedszkola, po uprzednim zgłoszeniu dziecka na podstawie Karty zgłoszenia, podpisanej przez co najmniej jednego z rodziców.

§ 45. Rozwiązanie umowy przez jedną ze stron jest jednoznaczne ze skreśleniem dziecka z listy wychowanków przedszkola.

§ 46. 1. Zapisy dzieci do przedszkola przeprowadza się w marcu każdego roku. Dyrektor może w tej sprawie powołać Komisję Kwalifikacyjną.

2. Ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia dziecka do przedszkola podejmuje dyrektor.

3. Przyjęcie dziecka do przedszkola może nastąpić także w trakcie całego roku szkolnego, w miarę posiadanie wolnych miejsc.

§ 47. 1. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przez dyrektora przedszkola w przypadku:

1) niewywiązywania się rodziców z obowiązku terminowego regulowania opłat wynikających z zawartej umowy;

2) gdy dziecko swoim zachowaniem zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci, po uprzednim uzgodnieniu z rodzicami;

3) miesięcznej nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w przedszkolu.

2. Skreślenie dziecka z listy wychowanków, po uprzednim zawiadomieniu rodziców, skutkuje rozwiązaniem umowy bez okresu wypowiedzenia.

3. Pisemną decyzję dyrektora o skreśleniu dziecka z listy wychowanków przedszkola przekazuje się rodzicom lub przesyła na adres podany przez rodziców. Od decyzji dyrektora nie służy rodzicom odwołanie.

Rozdział 11.

Źródła finansowania działalności przedszkola

§ 48. Działalność przedszkola finansowana jest z następujących źródeł:

1) dotacji z budżetu Gminy Miasta Brodnicy,

2) opłat rodziców,

3) spadków i darowizn,

4) opłat wnoszonych przez pracowników korzystających z wyżywienia w przedszkolu,

5) innych źródeł takich jak np. środków unijnych, festynów i innych.

§ 49. Dochody z działalności przedszkola przeznaczane są na jego działalność statutową.

Rozdział 12.

Postanowienia końcowe

§ 50. Statut przedszkola jest publikowany stronie internetowej przedszkola i udostępniany w przedszkolu.

§ 51. 1. Przedszkole prowadzi następującą dokumentację nauczania, opieki i wychowania:

1)      dzienniki zajęć;

2)      karty obserwacji dzieci;

3)      badania gotowości szkolnej 6. latka;

4)      dzienniki zajęć z zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

5)      indywidualne programy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci z orzeczeniami do kształcenia specjalnego;

6)      plany miesięczne;

7)      protokolarz posiedzeń rad pedagogicznych

2. Przedszkole przechowuje dokumentację w składnicy akt  na terenie budynku przedszkola. W przypadku likwidacji przedszkola postępowanie z dokumentacją przebiegu nauczania regulują odrębne przepisy.

§ 52. Sposób prowadzenia obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej i obsługi organizacyjnej przedszkola ustala organ prowadzący.

§ 53. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie w przypadku prawa pracy – ustawa Kodeks pracy, a w zakresie pozostałych spraw przepisy powszechnie obowiązujące.

§ 54. Statut wchodzi w życie z dniem wydania zarządzenia.

§ 55. Zmiana statutu powoduje wydanie tekstu jednolitego.